Medezeggenschap

De volgende medezeggenschapsorganen hebben in het Bravis ziekenhuis een formele positie: Cliëntenraad, KinderAdviesRaad, Ondernemingsraad, Vereniging Medische Staf, Medisch Specialistische Bedrijven, Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband en Verpleegkundige AdviesRaad.

Cliëntenraad

De Cliëntenraad van Bravis ziekenhuis is het medezeggenschapsorgaan voor alle cliënten van de gehele ziekenhuisorganisatie. De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten. Leden worden op voordracht van de Cliëntenraad benoemd door de Raad van Bestuur.

KinderAdviesRaad

De KAR is een raad met en vóór kinderen. De KAR helpt de Raad van Bestuur van het Bravis ziekenhuis, de dokters, de verpleegkundigen, maar ook ouders en anderen, om de rechten van kinderen in het ziekenhuis te bewaken. De KAR wil hiermee bereiken dat de zorg en het verblijf van kinderen in het Bravis ziekenhuis nog beter wordt. De KAR heeft in 2019 zeven keer vergaderd. Er zijn in 2019 vier nieuwe KAR-leden benoemd: Florijn Kielmans, Kyra Eerens, Lotte van Dongen en Merel Raats.

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) heeft 17 zetels. Niet alle zetels van de OR zijn bezet. Deze 17 kandidaten zijn geïnstalleerd en vormen de OR. De OR wordt aangestuurd door het dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, vicevoorzitter en ambtelijk secretaris.

Vereniging Medische Staf

De Vereniging Medische Staf (VMS) bestond op 31 december 2019 uit 244 gewone leden en 40 buitengewone leden. De buitengewone leden zijn bijvoorbeeld chefs de clinique en gastspecialisten. De VMS richt zich voornamelijk op de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid, maar soms ook op stafbreed strategisch beleid.

Medisch Specialistische Bedrijven

Sinds 1 januari 2015 zijn in het Bravis ziekenhuis zeven Medisch Specialistische Bedrijven (MSB) actief. In een MSB hebben zich vrijgevestigde medisch specialisten verenigd. Van de Coöperatie MSB Bravis U.A. is ruim de helft van de vrijgevestigden lid. Het bestuur hiervan overlegt tweewekelijks met de Raad van Bestuur. Daarnaast hebben de vakgroepen dermatologie, radiologie, pathologie, medische microbiologie, plastische chirurgie, oogheelkunde en neurochirurgie elk een eigen MSB opgericht. De Raad van Bestuur heeft met elk MSB een identieke samenwerkingsovereenkomst gesloten. Tevens is in 2017 met de Coöperatie MSB Bravis een addendum met kwaliteitsafspraken getekend.

Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband

In 2017 werd in het Bravis ziekenhuis de VMSD (Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband) opgericht. Bij het vaststellen van de AMS 2016 (cao Arbeidsvoorwaarden medisch specialisten) werd afgesproken dat de specialisten in dienstverband zich zouden organiseren in een VMSD om meer betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van de medisch specialist in dienstverband binnen het ziekenhuis te creëren. 

Verpleegkundige AdviesRaad

De Verpleegkundige AdviesRaad (VAR) adviseert de Raad van Bestuur om de kwaliteit van verpleegkundige zorg te waarborgen én te verbeteren. Ook stimuleert de VAR beroepsinhoudelijke ontwikkelingen en bevordert het professionalisering en profilering van de beroepsgroep.