Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband

In 2017 werd in het Bravis ziekenhuis de VMSD (Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband) opgericht. Bij het vaststellen van de AMS 2016 (cao Arbeidsvoorwaarden medisch specialisten) werd afgesproken dat de specialisten in dienstverband zich zouden organiseren in een VMSD om meer betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van de medisch specialist in dienstverband binnen het ziekenhuis te creëren. 

Bij het oprichten van de vereniging werd uitgegaan van het principe dat de medisch specialist en het ziekenhuis gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de medisch-specialistische zorg. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid vraagt om betrokkenheid op basis van gelijkwaardigheid.

De VMSD werd ook opgericht om de specialisten in dienstverband te organiseren met het doel de belangen te behartigen van haar leden in relatie tot onder meer Raad van Bestuur, Raad van Toezicht en de Medische Staf van het ziekenhuis. Dus voor specialisten in dienstverband die onder de AMS vallen én voor diegenen die onder de CAO Ziekenhuizen vallen. Hiervoor is een vaste overlegstructuur georganiseerd met de Raad van Bestuur en de Vereniging Medische Staf van het Bravis ziekenhuis. 

In 2019 zijn onder meer de volgende dossiers behandeld:

  • Er is in samenspraak met de Raad van Bestuur een begin gemaakt met het invoeren van jaargesprekken. 
  • Er is aandacht besteed aan het roosterprogramma dat door Monaco ontwikkeld wordt. Diverse vakgroepen zouden dit gaan testen, om te bekijken of dit een bruikbare vervanging zou kunnen zijn van andere planningssoftware. Dit project is nog niet afgerond.
  • Op basis van de werkvermogensmonitor was gezond en veilig werken ook in 2019 een belangrijk thema. In dit kader is onder andere aandacht besteed aan duurzame inzetbaarheid, (Ont)Regel de Zorg en het Bravis Samen Vitaal programma.
  • In overleg met de Raad van Bestuur en binnen de VMSD is de richtlijn Declaratie functiegebonden kosten ontwikkeld. 
  • Door aan te sluiten bij landelijke cursussen en bijeenkomsten voor bestuurders van medische staven, MSB’s en VMSD’s wil het bestuur op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen en thema’s.
     

Leden Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband

In 2019 bestond het Bestuur Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband uit:

Naam en voorletters Functie in VMSD Functie in Bravis ziekenhuis
Mw. E. Vossebeld Voorzitter Ziekenhuisapotheker
Dhr. M. Pas Secretaris Revalidatiearts
Dhr. R. Boden Penningmeester SEH-arts
Dhr. C. van Engen Lid Klinisch geriater
Mw. N. Lijssens Lid Kinderarts