Verpleegkundige Adviesraad (VAR)

De Verpleegkundige Adviesraad adviseert de raad van bestuur vanuit verpleegkundig-inhoudelijk perspectief, om zo de kwaliteit van de verpleegkundige zorg te waarborgen en te verbeteren, beroepsinhoudelijke ontwikkelingen te stimuleren en professionalisering en profilering van de beroepsgroep te bevorderen.

Vergaderingen en adviezen

In 2019 is de VAR elke twee weken voltallig bijeen geweest en het dagelijks bestuur wekelijks. De VAR heeft zich in 2019 met name gericht op het thema ‘verpleegkundig leiderschap’.
Er heeft overleg plaatsgevonden met raad van bestuur, raad van toezicht, ondernemingsraad, medisch stafbestuur en de cliëntenraad.

De VAR heeft in 2019 adviezen afgegeven over:

 • Rookvrij Bravis
 • Bravis naar één hoofdlocatie
 • Procedure geweld in de zorgrelatie
 • Advies opleidingsniveau teamleiders zorgbedrijf
 • Advies ten aanzien van wijziging bezoektijden
 • Advies ten aanzien van benoeming voorzitter RvB

Activiteiten en contacten

In 2019 heeft de VAR scholing gevolgd die was gericht op verpleegkundig leiderschap en doorontwikkeling van de VAR binnen Bravis ziekenhuis. Ook heeft de VAR deelgenomen aan meerdere bijeenkomsten voor ‘Ons ziekenhuis van morgen’, zoals presentaties, workshops en future search. Daarnaast zijn leden van de VAR mee geweest op een inspiratiereis voor verpleegkundigen naar Chicago. 

Interne bijeenkomsten

 • Commissie medische gassen
 • Commissie kwetsbare ouderen
 • Werkgroep SBARR
 • Werkgroep en klankbordgroep project Toekomstbestendige Verpleegkundige Zorg (TVZ)
 • Werkgroep vereenvoudigen en ontzorgen
 • Patiëntveiligheidsronden
 • Themabijeenkomst raad van toezicht 
 • IGJ Jaargesprek 
   

Externe bijeenkomsten

 • Werkbezoek aan VAR SJG Weert
 • Landelijke netwerkdag VAR
 • Verenigingsconferentie V&VN
 • Symposia gericht op verpleegkundig leiderschap

Dag van de Zorg

Op de dag van de zorg in Bravis ziekenhuis organiseerde de VAR een stageochtend voor leden van het Managementteam (MT). Zij liepen een ochtend mee met een verpleegkundige op een klinische verpleegafdeling, waarbij de focus werd gelegd bij het onderwerp ‘Vereenvoudigen en ontzorgen’

Samenstelling

Aan het eind van het verslagjaar kende de VAR de volgende samenstelling:

Naam en voorletters Functie in VAR Functie in Bravis ziekenhuis
Mw. E. Wilting-Bijlaart Voorzitter Senior ontwikkelcoach KOC
Mw. M. Zaalberg Vicevoorzitter Verpleegkundige IC/CC
Mw. S. Oosterveld Vicevoorzitter VS Traumatologie 
Mw. N. van Koeveringe Secretaris Adviseur ZKV Cliëntzaken
Mw. K. Sarwari Lid Hbo verpleegkundige, traineetraject
Mw. M. Vervuren-Claesen Lid Teamleider IC/CC
Dhr. R. Davis Lid Kwaliteitsfunctionaris OK / recovery verpleegkundige
Mw. L. Blok Secretaresse Secretaresse VAR, KAR en cie Ethiek


Alle leden zijn werkzaam als verpleegkundige, verpleegkundig specialist of hebben een verpleegkundige achtergrond.