Raad van Toezicht

De prestaties van het Bravis ziekenhuis komen tot stand door inzet van alle medewerkers en wij zijn trots dat deze inzet over het algemeen hoog gewaardeerd wordt door patiënten en hun familieleden. De ontvangen NIAZ-accreditatie toont ook objectief aan dat de kwaliteit van de zorg op het juiste peil is. 

De raad van toezicht onderstreept het belang van een goed personeelsbeleid om medewerkers aan Bravis te boeien en te binden. De raad van toezicht wil alle medewerkers bedanken voor de getoonde inzet. Dankzij deze inzet is het mogelijk om nu én in de toekomst kwalitatief verantwoorde zorg in West-Brabant te blijven leveren.

Wijzigingen in de samenstelling 

Begin 2019 verwelkomde de raad van toezicht twee nieuwe leden: mevrouw Annette Baart MBA en de heer dr. Koos Wagensveld. Omdat eind 2019 voorzitter Leon van den Nieuwenhuijzen RA reglementair aftrad na acht jaar, is begin 2019 een searchbureau gecontracteerd voor de werving en selectie van de nieuwe voorzitter voor de raad van toezicht. Dit heeft geleid tot de benoeming per 1 januari 2020 van dr. Michel Dutrée tot nieuwe voorzitter. Ook vicevoorzitter ir. Gerhard Jacobs en lid mr. Sandra van Breugel traden eind 2019 af na twee, respectievelijk één zittingsperiode. Om deze vacatures te vullen en te anticiperen op het afscheid van mevrouw prof. dr. Rietje van Dam, eind 2020, zoekt de raad van toezicht in 2020 drie nieuwe leden. De werving is inmiddels gestart. 

Statutenwijziging 

Als sluitstuk van de behandeling van de nieuwe Governancecode Zorg 2017 vond in 2019 een statutenwijziging plaats en werden ook de reglementen van de raad van toezicht en raad van bestuur aangepast aan de nieuwe Governancecode Zorg. 

Verantwoording 

Op initiatief van de raad van toezicht heeft het Bravis ziekenhuis in oktober 2019, voor het derde jaar op rij, publiekelijk verantwoording afgelegd over zijn beleid en functioneren (‘Bravis en Samenleving: Terugkijken en Vooruitzien’). Bestuur, medisch specialisten en toezichthouders deelden met politici, maatschappelijke organisaties en geïnteresseerden de resultaten van 2018, de plannen voor de komende jaren en dilemma’s waarmee Bravis te maken heeft. De onderwerpen e-health en de nieuwbouw kwamen uitvoerig aan bod.

Nieuwbouwlocatie

In april 2019 heeft de raad van bestuur de voorkeur uitgesproken voor de locatie Bulkenaar in Roosendaal als de locatie voor de toekomstige nieuwbouw van het Bravis ziekenhuis. Dit voorgenomen besluit werd bekend gemaakt na een lange voorbereidingstijd, waarbij de raad van bestuur met vele belanghebbenden heeft overlegd. De raad van toezicht heeft het voorgenomen besluit goedgekeurd, waarna het interne adviestraject is doorlopen. In juni 2019 werd deze locatiekeuze definitief. Zowel dit besluit als het voorafgaande besluit om vanaf 2025 vanuit één hoofdlocatie te werken zijn naar de mening van de raad van toezicht zorgvuldig voorbereid en op basis van steekhoudende argumenten genomen. 

Samenstelling Raad van Toezicht