Raad van bestuur

Sinds 1 juli 2017 bestaat de raad van bestuur van Bravis ziekenhuis uit twee personen, namelijk voorzitter Hans Ensing en lid Bianka Mennema-Vastenhout.

Richtsnoeren

De raad van bestuur werkt vanuit de Governancecode Zorg, de Gedragscode voor de goede bestuurder van de NVZD, de statuten van de stichting en het reglement raad van bestuur. In 2019 heeft de raad van bestuur samen met de raad van toezicht de statuten en de reglementen raad van bestuur en raad van toezicht aangepast aan de vernieuwde Governancecode Zorg. 

Nieuwbouwlocatie

Het belangrijkste bestuursbesluit van 2019 was de keuze van de nieuwbouwlocatie. Nadat eind 2018 het besluit was gevallen om vanaf 2025 te werken vanuit één nieuwe hoofdlocatie, stond 2019 in het licht van de keuze van die locatie. Daartoe zijn de gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal gevraagd om locaties aan te bieden die aan de criteria van Bravis voldeden. In die periode heeft de raad van bestuur veel externe belanghebbenden gesproken om draagvlak en begrip te verkrijgen voor de te maken keuze. Uiteindelijk heeft de raad van bestuur in april 2019 de voorkeur uitgesproken voor locatie Bulkenaar in Roosendaal. De raad van toezicht heeft dit voorgenomen besluit goedgekeurd, waarna het interne adviestraject is doorlopen. In juni werd deze locatiekeuze definitief. Beide besluiten zijn naar de mening van de raad van toezicht zorgvuldig voorbereid en op basis van steekhoudende argumenten genomen. 

Intern overleg

De raad van bestuur besteedt veel tijd aan het overleg met de verschillende adviesorganen. Dit doet zij zowel om hun deskundigheid te benutten als om het draagvlak voor voorgenomen beleid te toetsen of te creëren. Het overleg met de cliëntenraad, de kinderadviesraad, de verpleegkundige adviesraad en de vereniging van medisch specialisten in dienstverband voert Bianka Mennema. Hans Ensing voert het overleg met de ondernemingsraad en het bestuur van de coöperatie MSB Bravis, het grootste medisch specialistisch bedrijf van vrijgevestigde medisch specialisten. Samen overleggen zij met het bestuur van de vereniging medische staf en het managementteam. 

Het overzicht van nevenfuncties van de Raad van Bestuur vindt u hier