Cliëntenraad

De Cliëntenraad van Bravis ziekenhuis is het medezeggenschapsorgaan voor alle cliënten van de gehele ziekenhuisorganisatie. De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten. Leden worden op voordracht van de Cliëntenraad benoemd door de Raad van Bestuur. Leden van de Cliëntenraad verrichten hun werkzaamheden als vrijwilliger; zij ontvangen een onkostenvergoeding voor gemaakte reiskosten en verrichte werkzaamheden.

Werkwijze Cliëntenraad

Het Dagelijks Bestuur, ondersteund door de ambtelijk secretaris, coördineert de werkzaamheden van de Cliëntenraad en ziet toe op de voortgang hiervan. De ambtelijk secretaris houdt een 'voortgangslijst' bij die regelmatig in de plenaire vergadering van de Raad aan de orde wordt gesteld. Binnen de Cliëntenraad zijn daarnaast vijf commissies actief: bedrijfsvoering, dienstverlening en gastvrijheid, kwaliteit en veiligheid, marketing, communicatie en e-health, zorg. In elke commissie worden onderwerpen voorbereid voor bespreking in de Raad. Ook bereiden de commissies de door de Cliëntenraad uit te brengen adviezen over deze onderwerpen voor. Tijdens de evaluatievergadering op 18 december 2019 heeft de Cliëntenraad geconstateerd dat het werken met commissies als positief wordt ervaren.

Zichtbaarheid Cliëntenraad

De Cliëntenraad is van mening dat hij zichtbaar moet zijn voor de 'achterban' die hij vertegenwoordigt. Deze zichtbaarheid wordt in de praktijk gebracht door aanwezig te zijn bij netwerkactiviteiten en op de website van Bravis. Het afgelopen jaar is, meer dan voorheen, aandacht besteed aan het profileren van de Cliëntenraad. 

Werkplan

De Cliëntenraad heeft voor 2019 een werkplan gehanteerd waarin per commissie prioriteiten zijn vastgesteld. Bij het evalueren van het werkplan is geconstateerd dat in zijn algemeenheid voldoende aandacht aan de gestelde prioriteiten is besteed.
 

Samenstelling

De Cliëntenraad telt negen formatieplaatsen. In 2019 werden vijf nieuwe leden in de Cliëntenraad verwelkomd: Conny Kerkhof-Mos, Ingrid Lucas-van der Neut en Jos van Laarhoven per 1 januari 2019 en Cor van Geel en Gabri Hoek per 1 juli 2019. Er werd afscheid genomen van Marieke Oerlemans (vanwege verhuizing naar buiten het adherentiegebied van Bravis) en Peter Dingenouts (vanwege privé-omstandigheden).
 

Vergaderingen en activiteiten

De Cliëntenraad heeft tijdens het verslagjaar tien keer vergaderd. Naast de plenaire vergaderingen waren er overleggen in commissieverband, en periodiek vond ook overleg plaats tussen de Cliëntenraad en de Raad van Bestuur (en soms met de Raad van Toezicht). Waar nodig vond overleg plaats tussen het Dagelijks Bestuur en (de voorzitter van) de Raad van Toezicht. Regelmatig is overleg gevoerd met diverse gremia en functionarissen uit de organisatie.

Evaluatie werkplan 2019

Tijdens de evaluatievergadering op 18 december 2019 blikte de Cliëntenraad terug op zijn functioneren gedurende het afgelopen jaar. Geconstateerd werd dat 'missie en visie' als een rode draad door het functioneren van de Cliëntenraad loopt. De Cliëntenraad richt zich conform haar doelstelling steeds op consequenties die voor de cliënt aan de orde zijn en stelt het belang van de cliënt hierbij centraal. Ook de inzet van de Patiënten Effect Rapportage (PER) is tijdens deze vergadering geëvalueerd. Het blijkt vooralsnog lastig om de PER op alle ad-viesaanvragen toe te passen. Ook in 2020 zal aandacht worden geschonken aan het adequaat toepassen van de PER.

Nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen

Medio 2020 wijzigt de wetgeving met betrekking tot de medezeggenschap cliënten zorginstellingen. Uiterlijk in 2020 moet conform de gewijzigde wetgeving gehandeld worden. Om zich hierover goed te laten informeren, heeft de Cliëntenraad op 4 oktober 2019 een symposium gehouden over het onderwerp. Gastsprekers hierbij waren de directeur-bestuurder van het Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ) en de beleidsmedewerker van het ministerie VWS die een coördinerende rol vervult bij het tot stand komen van de gewijzigde wetgeving. De bijeenkomst werd op uitnodiging bijgewoond door zes collega-Cliëntenraden uit Brabant en Zeeland.

Besproken onderwerpen

Hieronder krijgt u een indruk van de besproken onderwerpen, schriftelijke adviezen en reacties aan de Raad van Bestuur.

Schriftelijke adviezen van CR aan RvB:

2019.01 gevraagd advies inzake begroting 2019
2019.02 gevraagd advies inzake deelname aan bestuur CIC van lid RvB
2019.03 gevraagd advies inzake implementatieplan Bravis rookvrij
2019.06 gevraagd advies inzake nieuwe geografische locatie Bravis
2019.09 ongevraagd advies inzake Oncologiecentrum
2019.11 gevraagd advies inzake warme maaltijd naar de avond
2019.12 gevraagd advies inzake benoeming Mennema-Vastenhout tot vz RvB


Schriftelijke reacties van CR aan RvB in 2019:

2019.10 voordrachten voor benoeming in CR per 2020: Cor van Geel en Gabri Hoek
2019.13 (aan RvT) reactie CR inzake niet-herbenoeming lid RvT
2019.15     standpunt CR t.a.v. participatie door CR-leden in ziekenhuis werkgroepen/projectgroepen