Nieuwbouw Bravis ziekenhuis op locatie Bulkenaar

Nadat eind 2018 het besluit was gevallen om vanaf 2025 te werken vanuit één nieuwe hoofdlocatie, stond 2019 in het licht van de keuze van die locatie. De gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal zijn gevraagd om locaties aan te bieden die aan de criteria. Daarnaast heeft de raad van bestuur veel externe belanghebbenden gesproken om draagvlak en begrip te verkrijgen voor de te maken keuze. 

Uiteindelijk heeft de raad van bestuur in april 2019 de voorkeur uitgesproken voor locatie Bulkenaar in Roosendaal. De vereniging medische staf, de ondernemingsraad, de verpleegkundige adviesraad en de cliëntenraad hebben hierover positief geadviseerd. Daarna heeft de raad van bestuur een definitief locatiebesluit genomen, dat op 19 juni 2019 is bekrachtigd door de raad van toezicht. Daarmee is de keuze voor Bulkenaar als de toekomstige locatie van het Bravis ziekenhuis definitief geworden.

Vanaf 2025 zal alle spoedeisende en complexe klinische ziekenhuiszorg centraal in de regio op deze nieuwe hoofdlocatie worden verleend. Met één hoofdlocatie wil Bravis de toekomstbestendige (klinische) ziekenhuiszorg voor de regio behouden, de kwaliteit van zorg verder verbeteren, meer mogelijkheden krijgen om in te spelen op nieuwe wensen van patiënten en een aantrekkelijke werkgever blijven.

Waarom naar één locatie?

Op één locatie kan de zorg rondom de patiënt nog beter worden georganiseerd. Dit is belangrijk voor met name patiënten die meerdere aandoeningen hebben. Zij hebben complexe zorg nodig van meerdere specialismen. Omdat mensen steeds ouder worden, zal dit steeds meer aan de orde zijn. Die trend zet in de komende jaren door. Daarnaast verandert de zorg. Nieuwe technologieën en toenemende digitalisering, meer multidisciplinair werken, betere samenwerking in de regio en meer zorg verlenen  buiten de muren van het ziekenhuis zijn hier voorbeelden van. Een ziekenhuis moet zich aanpassen aan die veranderingen.

Voordelen één locatie

Op dit moment heeft Bravis twee hoofdlocaties waarover de verschillende specialismen zijn verdeeld. Samen bieden zij een compleet aanbod aan ziekenhuiszorg op vijftien kilometer afstand van elkaar. Alle zorg onder één dak zal grote voordelen opleveren. Zo kunnen de medisch specialisten en andere zorgverleners nog beter samenwerken, waardoor de zorg verder kan verbeteren en vernieuwen. Patiënten hoeven niet meer heen en weer te reizen tussen twee locaties.

Bravis kiest de locatie Bulkenaar

Bulkenaar ligt in een gebied met de nodige ontwikkelingsmogelijkheden en biedt een grote flexibiliteit in de toekomst. Bulkenaar heeft weinig planologische obstakels op het gebied van verkeer, geluid, milieu en externe veiligheidseisen. Daarnaast is de verwachting dat een nieuw ziekenhuis op locatie Bulkenaar gerealiseerd kan worden binnen de beoogde tijd. Er is ook ruimte voor eventuele huisvesting van zorgpartners (zoals huisartsen, verpleeghuizen en verloskundigen) in of nabij het ziekenhuis en dat is belangrijk voor de zorg in de toekomst.

Overleg met veel partijen

Voordat het voorgenomen besluit genomen is, is met veel partijen overlegd, wat onder andere in lijn is met de toekomstige Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). In de gesprekken met veel direct bij de zorg betrokken partijen, zoals huisartsen, collega-zorginstellingen (verpleeghuizen), ambulancetransport/RAV‘s, zorgverzekeraars, maar ook de gemeentelijke overheden uit onze regio is ons gebleken dat deze partijen de wens om ziekenhuiszorg toekomstbestendig te maken en daarmee te kiezen voor één locatie, begrijpen en onderschrijven. Echter, onvermijdelijk komt dan het punt aan de orde dat er een locatiekeuze gemaakt moet worden. Wij hebben ernaar gestreefd die zo objectief mogelijk te laten verlopen.

Na de bekendmaking van ons voorgenomen besluit hebben wij deze gesprekken voortgezet. Ook is de dialoog gezocht met de inwoners van het verzorgingsgebied van het ziekenhuis. Uit die gesprekken is ons gebleken dat de belangrijkste zorgen zich richten op de bereikbaarheid van de acute zorg, de bereikbaarheid van ziekenhuiszorg voor de chronische patiënt, openbaar vervoer en de gevolgen voor de directe woonomgeving voor omwonenden van de nieuwe locatie van het ziekenhuis.

Dit heeft geleid tot een aantal aanscherpingen in de uitvoering van ons besluit. Er zal nadrukkelijk sprake zijn van een stadspolikliniek in de gemeente Bergen op Zoom. Daarin zullen medisch specialisten spreekuur houden en daar zullen diagnostische mogelijkheden aanwezig zijn. Er zal met de diverse huisartsengroepen in de bevolkingskernen van de gemeenten van ons ziekenhuis gesproken worden om te komen tot mogelijkheden van anderhalvelijnszorg (spreekuur houden van de medisch specialist op gezette tijden in de groepshuisartsenpraktijken in de regio). Ook zal ten aanzien van het openbaar vervoer samen met de gemeenten over de bereikbaarheid van het ziekenhuis, zeker vanuit het westelijk deel van ons verzorgingsgebied, gesproken worden met de aanbieders van openbaar vervoer.

Nieuwbouw 2025

Met de opening van de nieuwbouw in 2025 zal de huidige vestiging in Bergen op Zoom sluiten. De vestiging in Roosendaal blijft nog tot 2030 open. Dat is nog een lange tijd, daarom blijft het noodzakelijk om verbouwingen uit te voeren op beide locaties. Want wettelijke eisen, bijvoorbeeld op het gebied van patiëntenzorg en brandveiligheid, maken het noodzakelijk om ook in de tussenliggende periode kleine bouwkundige aanpassingen te blijven uitvoeren.

Visieontwikkeling

Het ziekenhuis is in januari 2019 gestart met de visieontwikkeling voor ‘Ons ziekenhuis van morgen’, samen met vele betrokkenen zoals gemeenten, huisartsen en collega-instellingen. We nemen nieuwe inzichten mee in de vervolgstappen en de ontwikkelingen van deze toekomstvisie. De visie bepaalt de inrichting en uitvoering van de ziekenhuiszorg in onze regio. Volgens planning zal het opstellen van de visie rond najaar 2020 zijn afgerond. 

Toekomstbestendig ziekenhuis 

In het jaar 2030 zal de eindsituatie bereikt zijn. Dan zal de nieuwe ziekenhuisinrichting in de regio operationeel zijn. Wij menen met de locatie Bulkenaar (tussen Roosendaal en Bergen op Zoom bij de afslag Wouw) en een stadspolikliniek in Bergen op Zoom een goede stap richting de toekomst te maken. Op de weg naar ons nieuwe ziekenhuis hebben wij één doel voor ogen: een toekomstbestendig ziekenhuis in het hart van de regio te realiseren dat in samenwerking met andere zorgaanbieders en ook op andere locaties zorgt voor de best mogelijke ziekenhuiszorg.
 

locatie-bulkenaar-roosendaal.jpg